Privaatsuspoliitika

Järgnevalt on välja toodud põhimõtted, millest Sniffy OÜ (registrikood 16557153) andmete töötlemisel lähtub. 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Sniffy OÜ (edaspidi Sniffy).
1.2 Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid Sniffy töötleb.
1.3 Klient on privaatsuspoliitika tähenduses igaüks, kes ostab Sniffy kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4 Sniffy järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Sniffy isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Sniffy on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

2.1 Isikuandmed, mida Sniffy kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2 Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt Sniffyle õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes Sniffyle jagab.
2.3 Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Andmesubjekt on kohustatud Sniffyt viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4 Sniffy ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1 Sniffy võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

  • Ees- ja perekonnanimi;
  • Sünnikuupäev;
  • Telefoninumber;
  • E-posti aadress;
  • Kohaletoimetamise aadress;
  • Arvelduskonto number;
  • Maksekaardi detailid;

3.2 Andmesubjekti isikuandmeid ei töödelda kauem kui vaja. Sniffyl on lubatud töödelda andmesubjekti isikuandmeid nii kaua kui need on vajalikud Sniffy ja andmesubjekti kliendisuhte täitmiseks või kuni andmesubjekti poolt andmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või kuni seadusest tuleneva tähtajani (nt maksukorraldust või raamatupidamist  reguleerivate seaduste alusel).
3.3 Sniffyl on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Sniffy on isikuandmete vastutav töötleja. Sniffy edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB’le.
3.4 Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Sniffy organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.5 Sniffy võib kasutada andmesubjekti edastatud isikuandmeid, et edastada andmesubjektile infot pakkumiste kohta ning viia läbi rahuloluküsitlusi. Juhul, kui andmesubjekt ei soovi enam otsepakkumisi saada, on tal igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võttes ühendust Sniffyga.

4.  ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

4.1 Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2 Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3 Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4 Kui Sniffy töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5 Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole ([email protected]).
4.6 Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. KÜPSISED!

5.1 Sniffy veebilehekülg (www.sniffy.ee) kasutab küpsiseid. 

  • Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (näiteks telefoni, tahvelarvutisse). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kasutaja äratundmiseks ja veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad tagada, et Sniffy veebileht vastaks paremini kasutaja vajadustele, näiteks, et veebilehelt oleks parem vajalikku infot leida ning et veebilehe kasutamine oleks turvaline. Küpsised kasutaja seadmest informatsiooni ise ei loe ega veebi ei edasta.
  • Kasutaja saab oma seadmest küpsised kustutada või blokeerida veebibrauseri seadistuste kaudu. Küpsiste blokeerimisel võib veebileht osaliselt mitte tavapärasel viisil töötada.

6. LÕPPSÄTTED

6.1 Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
6.2 Sniffyl on õigus andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (www.sniffy.ee) kaudu.